Toms Chokoladefabrik 1926

En samtidig beretning fra den nybyggede fabrik på Prags Boulevard 49

Sundbys tid som hjemsted for store industrier er ved at ebbe ud. Vølunds gamle fabriksbygninger på Øresundsvej er netop revet ned og endnu et bevis på Sundbys fortid udslettes. Vølunds fabrikker, Valseværket på Engvej, Tørsleffs på Strandlodsvej og Toms Chokolade Fabrik på Prags Boulevard er blot nogle få eksempler på de store virksomheder der er lukket eller flyttet bort.

Denne historie skal handle om Toms Chokoladefabrik. Det er sikkert de færreste, der i dag ved, at de velsmagende chokolader i mange år blev fremstillet i Sundby.

Ca. 1925. Toms fabriksbygning tager form

Ca. 1925. Toms fabriksbygning tager form

Toms Chokolades spændende historie i Sundby starter da firmaet i 1925 beslutter at starte egen produktion, frem for at sælge importerede produkter. I 1926 blev et komplet fabriksanlæg taget i brug på Prags Boulevard 49, der dengang hed Sundbyøster Boulevard. Fabrikken omfattede alt fra modtagelse af råvarer til pakkeri af de færdige chokolader m.v.. Produktionen ophørte i 1961, hvor Toms flyttede til Ballerup. Bygningerne på Prags Boulevard 49 findes endnu og anvendes i dag af en række forskellige virksomheder blandt andet indenfor den grafiske branche.

Toms Chokoladefabrik 1926

Vi har haft Lejlighed til at bese den store Chokoladefabrik, som under Navnet “Toms Fabrikker A/S”, i det sidste Aar er opført paa Amager i det store industrielle Kvarter omkring SundbyØster Boulevard 49, umiddelbart ved Sundet og den paatænkte Østhavn. Denne meget store Virksomhed ses allerede at have skaffet Arbejde til mange ledige Hænder. Fabrikkens Aktiekapital er 500.000,- Kr., men Grundlæggerne det landskendte Firma Trojel & Meyer har iøvrigt i Bygninger og til Driften anbragt i alt ca. 1,5 Million Kroner i Foretagendet.

Fra gammel Tid har alt, hvad der kommer fra Amager,Hovedstadens frugtbare Have, det bedste Ry, og inden længe vil “Amager-Chokoladen”, efter hvad vi har haft Lejlighed til at smage, utvivlsomt faa sin rigelige Andel heri.

Under vor Vandring igennem Fabrikken møder vi straks indenfor Portnerboligen mægtige Vandanlæg, Kedel- og Maskinhuse. Vi føres under kyndig Ledelse straks op i Hovedbygningens Øverste Etage, hvor de raa Kakaobønner ledes gennem nogle efter Udseendet mægtige Børste-, Støvsuge- og Sorteringsanlæg, paa hvilke Fabrikken har ofret meget store Kapitaler for at faa en i teknisk Henseende fuldt ud moderne indretning.

tom20

Selskabet spiser sig efterhaanden ned gennem de 4 Etager. Man ser Kakaobønnerne automatisk Vandre til Ristning og Afskalning og efter en Forknusning gennem Skakter ned til de i moderne Schweitzermaskiner for Finforarbejdning. Chokoladen gennemgaar nu en vanskelig Proces. Fra Varmerum, som vi hurtigst muligt forlader, idet Temperaturen ikke tillader længere Ophold, føres vi til Kølekamre, hvor Kuldegraderne lige saa hurtigt forjager os, til et andet Finforarbejdningsrum, hvor Temperaturen dog tillader os at beundre Valseværker af Staal, Granit og Porcelæn og de Dag og Nat arbejdende Finforarbejdningsmaskiner. Vi overværer Indfyldningen af Chokolade. Det Anlæg, vi nu ser, bestaar som alt andet i Fabrikken af Nutidens mest moderne kontinuerligt arbejdende Maskiner, hvor ingen Berøring af Chokoladen finder Sted fra Indfylningen, Transporten over Rysteborde og gennem lange Klekamre – hele Transporten foregaar automatisk, indtil Varerne pakkes i Staniol og Etiketter paa nyeste Schweitzer-Indpakningsmaskiner.

Fabrikkens Afdeling for fyldte Chokolader er en hel Etage for sig. En enkelt Maskine kræver her ca. 20 løbende Meter Gulvplads, og paa samme rationelle Maade overtrækkes her de lækre Marcipan- og Nougatmasser med fin Bitterchokolade, afkøles og bringes i særlige Opbevaringsrum, indtil de i nydelige Originalkartoner forlader Pakkestuen. Vi bemærker, at der i denne Af deling med hver OriginalKarton af de fyldte Chokolader følger et Garantibevis, der sikrer Køberen, hvis han har Grund til Klage, at han kan faa Varen ombyttet gratis og franco, naar Garantibeviset indsendes til Fabrikken i udfyldt Stand. Fabrikken vil naturligvis hermed sikre sig, at dens Produkter virkelig naar frem til Forbrugerne i samme gode Tilstand. som vi har set dem fabrikeret.

"Chokoladedamer" i pakkeriet

“Chokoladedamer” i pakkeriet

Naar vi derefter ser paa samtlige Etiketter og Emballeringsartikler og hører, at alt er tegnet af danske Kunstnere og udført helt igennem af dansk Arbejde, saa maa vi sige, at Fabrikken har haft en meget heldig Haand, thi Udfrelsen er virkelig typisk dansk, og Blomstermønstrene – vilde Roser og Forglemmigej – og de 3 Farver, der skelner Kvaliteterne fra hinanden er smukke.

De lækre Spisechokolader er forsynet med en Etiket med Gengivelse af et af den bekendte Figurmaler Erik Henningsen udført morsomt Situationsbillede, der viser, hvorledes den rare “Onkel Tom” modtages af to glædesstraalende Smaapiger og plyndres for den lækre Toms-Chokolade.

Fabrikken fremstiller Plader af Chokolade med prægede Dyrebilleder, overordentlig nydeligt udført. I disse Plader findes Dyrebilleder som Lotterispil, saaledes at Børnene, naar de samler Billederne fra et vist Antal Plader, kan samle sig et morsomt og, belærende zoologisk Billed-Lotterispil. Det er rimeligt, at Ledelsen af en Chokoladefabrik maa kæle for Børnene, og det synes jo at være en af Fabrikkens Opgaver, og at den faar Held til at løse den. Det er fornøjeligt i al anden, Tristhed at se, at der trods de herskende uheldige Konjunkturer og trods de mange forskellige Vanskeligheder, der møder Industrien, navnlig i Form af de forskelligartede Omsætningsskatter, dog endnu findes Mænd, som tør sætte nye Virksomheder i Gang, og det er at haabe, at det danske Publikum vil belønne dette Initiativ og Vovemod ved at forlange Fabrikkens helt igennem danske Varer, udgaaet af udelukkende dansk Kapital og ved Hjælp af dansk Arbejdskraft, helt igennem dansk, til yderste Grænse.