Gaderne i Sundby

Mange har sikkert stillet sig det spørgsmål når de har bevæget sig omkring i Sundby: Hvem er gaden egentlig opkaldt efter?

‘Bag navne som, Jacob Holms Gade, Ebertsgade eller Søren Norbys Allé, har der sikkert været driftige mennesker siden man har valgt at opkalde en gade eller vej efter dem.
På denne side får du forklaring på nogen af gadenavnene i Sundby.

Ahrenkildes Allé
Opkaldt efter gårdejer Hans Nielsen Ahrenkilde (1837-1913), som udstykkede grunde i Sundbyøster.

Anders Henriksens Gade
Sidegade til Hollænderdybet, opkaldt efter Anders Henriksen (1852-1923) som i 1902 grundlagde Sønderbros Teater.

August Gardes Gade
Opkaldt efter søofficeren af samme navn, som fra 1860 til 1872 var chef for Københavns Havn.

Augustagade
Navngivet omkring 1890 men ingen ved efter hvem.

Bardenflethsgade
Opkaldt efter politikeren Carl Emil Bartenfleth (1807-1857) som var geheimestatsminister i 1848 og som overtalte Frederik 7. til at give Danmark en fri forfatning.

Backersvej
Efter udstykkeren, gårdejer Peter Gjertsen Backer (1843-1919) i Sundbyøster.

Brydes Alle
Har fået sit navn efter et lille hus, hvor man ernærede sig ved at bryde hør, dvs. knække hørstængler.

Carlsgade
Opkaldt efter fabrikant Carl Frederik Holmblad (1800-1861). Det er efter ham spillekort kaldes “Holmblads salmebog”.

Christian Svendsens Gade
Opkaldt efter murermester Christian Svendsen (1969-1944), som har opført de fleste af gadens huse.

Christmas Møllers Plads
Opkaldt efter politikeren John Christmas Møller (1894-1948). Han blev formand for Det Konservative Folkepartis folketingsgruppe i 1928 og senere formand også for partiorganisationen.

Drechselsgade
Opkaldt efter Kommandør Christian Frederik Drechsel (1854-1927), sluttede af som havnekaptajn i København.

Dronning Elisabeths Allé
Navngivet i 1895 efter Christian II´s dronning Elisabeth (1501-1526).

Ebertsgade
Gaden er opkaldt efter urtekræmmer Hermann Ebert (1855 – 1936), som i 1883 etablerer sig som urtekræmmer i Torvegade 28 – og som gennem de følgende 50 år opkøber grunde og bygger boliger og etablerer virksomheder i Sundby.
I 1893 er han medstifter af Sundbyernes Handelsforening og vælges som formand for foreningen. I midten af 1890´erne blev Ebert ved et sognerådsvalg, valgt ind i sognerådet i Sundby sogn.
Blandt Eberts ejendomme skal nævnes “Fredens Mølle” på hjørnet af Amagerbrogade og Holmbladsgade og ejendommen “Sønderborg” på hjørnet af Amagerbrogade og Prags Boulevard.
Du kan læse meget mere om Hermann Ebert på dette link

Elbagade
Opkaldt efter den italienske ø, hvor Napoleon var interneret af englænderne fra 1814 til 1815.

Eliasgade
En lokal værtshusholder opkaldte gaden efter profeten Elias. Gaden havde først heddet Jacobsgade, formodentlig efter fabrikanten Jacob Holmblad, men navnet blev forvekslet med Sankt Jacobs Gade på Østerbro.

Fussingvej
Opkaldt efter arkitekt og murermester Hans Nielsen Fussing (1838-1914). Har bl.a. tegnet Botanisk Museum.

Geislersgade
Urtekræmmer Geisler (1794-1860) var kaptajn i borgervæbningen. Omkring 1840 købte han et stykke jord øst for Holmbladsgade, hvor han anlagde et gartneri. Gaden er vejen ned til gartneriet.

Halgreensgade
Opkaldt efter fabrikant Carl Halgreen (1847-1933), som grundlagde en stålvarefabrik med isenkrambutik i 1888. Det var på hjørnet af Amagerbrogsde. Han opførte også gadens lejekasserner. I 1874 anskaffede han sig en cykel, men betjenten i Sundbyerne forbød ham at bruge den – den vakte for stor opsigt!

Hans Bogbinders Alle
Hans Bogbinder var i begyndelsen af 1500-tallet borgmester i København

Hedegaardsvej
Navngivet i 1922 efter Chresten Olesen Hedegaard (1830-1911), der ejede Fortgård, som lå ved Kastrupvej lidt sydvest for Hedegaardsvej.

Holmbladsgade
Opkaldt efter fabrikant Lauritz Peter Holmblad (1815-1890). Navngivet i 1898. Før 1898 hed den Køhlertsvej og var oprindelig adgangsvej til Køhlerts Linnedfabrik, grundlagt omkring 1770 af tøjmager Køhlert.

Holmbladsvænge
Navngivet i 1936 efter Lauritz Peter Holmblad.

Ingolfs Allé
Navngivet omkring 1906 efter Ingolf Arnesen (Ingólfr Arnarson ca. 848-900), som var den første mand der tog land på Island i 874.

Jacob Holms Gade
Gaden har fået sit navn efter Jacob Holm (1770-1845), stifter af virksomheden “Jacob Holm & Sønner”. Desuden var han skibsreder i stor stil. Læs meget mere om Jacob Holm på dette link

Jenagade
Jenagade er opkaldt efter den sydtyske by, som optikeren Carl Zeiss gjorde verdensberømt.

Lemberggade
Efter det tyske navn på byen Lvov i Ukraine.

Lindgreens Alle
Opkaldt efter sognefoged P. M. Lindgreen (1857-1917).

Meklenborggade
Efter de nordtyske storfyrstendømmer Mecklenburg-Strelitz og Mecklenburg-Schwerin. Den tyske udtale er Meeklenburg. Det Mecklenburgske hus har flere gange været indgiftet i det danske kongehus, senest dronning Alenxandrine, som var født på slottet Schwerin.

Obdams Allé
Navngivet i 1904 efter den hollandske admiral Jacob Obdam de Wassenaer (1610-1665).

Oliebladsgade
I 1912 købte Jacob Holm et stykke jord på venstre side af Landevejen (Den nuværende Amagerbrogade). Denne grund kaldtes senere “Olieblad” og deraf stammer navnet Oliebladsgade.

Otto Ruds Vej
Søhelten, admiral og adelsmand Otto Rud (1520-1565) har lagt navn til denne gade.

Ove Billes Vej
Ove Bille var biskop, rigsråd og Kong Hans’s kansler. (1475-1555).

Peder Lykkes Vej
Opkaldt efter adelsmand og magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde og dronning Margretes udsending.

Peter Vedels Gade
Navngivet i 1928 efter direktør i Udenrigsministeriet Peter Vedel (1823-1911).

Prins Buris Vej
Opkaldt efter folkevisen om Prins Buris og Liden Kirsten.

Prinsesse Christines Vej
Opkaldt efter Christian 2.´s datter, som var en politisk begavelse, smuk, talte fem sprog, elskede jagt, musik – og blev ved sin søn Charles i lige linie stammoder til det østrigske kejserhus.

Sigbrits Alle
Opkaldt efter Sigbrit Willums, født i Holland, drog i 1490 med sin datter Dyveke til Bergen, hvor hun havde en lille handelsbod. En dag kom den unge kongesøn Christian, (den senere Christian II) forbi og han forelskede sig i datteren Dyveke. Det var Sigbrit som overtalte Christian II til at hente Hollandske bønder op for at bosætte sig på Amager.

Skipper Clements Alle
Skipper Clement (Clement Andersen) blev født omkring 1484 i Aaby sogn i Vendsyssel og døde 1536 i Viborg. Dansk bondesøn og søofficer der blev kendt som leder af bondeoprøret i 1534.

Sofie Brahes Alle
Opkaldt efter astronomen Sofie Brahe (1556 – 1643).

Stemannsgade
Navngivet i 1928 efter juristen, geheimestatsminister og kancellipræsident P. C. Stemann (1764-1855).

Strickersvej
Oberst Justus Alexander von Stricker (1775-1841) anlagde i 1801 et batteri, som endnu indtil 1950´erne kunne ses i industriområdet mellem Raffinaderivej og stranden.

Søren Norbys Alle
Søren Norbys Alle er navnet på en stille villavej mellem Englandsvej og Amagerbrogade. Stille var derimod ikke Søren Norbys liv, og hans gerninger har indskrevet sig i hele nordens historie. Også på det numismatiske område har hans navn fået en fast og enestående placering. Som vel nok den eneste ikke kongelige person i Danmark har han i nyere tid slået mønter med sit eget navn og våben. Han levede i begyndelsen af 1500-tallet.

Torben Oxes Alle
Dansk adelsmand der i 1514 udnævntes til lensmand på København Slot, under Christian 2.
I 1517 døde Christian 2.s elskerinde, Dyveke, pludseligt, og årsagen til hendes død blev aldrig opklaret. Dyvekes moder, Sigbrit Willoms, var overbevist om at datterens død skyldes forgiftede kirsebær, som Torben Oxe havde givet hende. Christian 2. anklagede Torben Oxe for, at have forvoldt Dyvekes død, men han blev frifundet af Rigsrådet, der afviste anklagerne som rygter. Senere blev han dømt af en Bondedomstol og halshugget den 29. november 1517.

Tycho Brahes Alle
Opkaldt efter astronomen Tycho Brahe, der blev født den 14. december 1546 på Knudstrup i Skåne, på den tid et dansk len.

Tyge Krabbes Vej
Tyge Krabbe (1474-1541) var lensmand på Københavns Slot. En barsk herre, som slog et bondeoprør i Skåne ned med hård hånd – og var hovedmanden bag fængslingen af Christian 2., der ellers havde fået frit leje.

Ulrik Birchs Alle
Navngivet i 1917 efter løjtnant Ulrik Birch (1883-1913), som omkom ved en flyveulykke på Kløvermarken.

Wittenberggade
Luther opslog den 31. oktober 1517 sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. Det kom der både Reformation og Trediveårskrigen ud af, og fik dyre konsekvenser for Danmark.

Woltersgade
Navngivet omkring 1898 efter den lokale grundejer, distriktslæge Niels Wolters.

Kilder på denne side: “Københavns gadenavne” af Evan Bogan, “Storbyens stednavne” af Bent Jørgensen og “Københavnske gadenavne og deres historie” af Bent Zinglersen, foruden Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv og Jørgen Grandt, Århus.