Om Sundby

I slutningen af 1700-tallet begyndte den første bymæssige bebyggelse at tage form. Årsagen var, at sømænd, håndværkere og arbejdere fra midten af århundredet var begyndt at bosætte sig i Sundbyerne, der lå nærmere København end Amagers øvrige landsbyer. Bebyggelsen lå næsten udelukkende langs Amagerbrogade, mens arealerne bagved stadig var landbrugsjord.

I 1793 blev det bestemt, at Amagerbro skulle høre under København, og området blev underlagt de såkaldte demarkationsbestemmelser. Dette hindrede yderligere bebyggelse, da området hurtigt skulle kunne ryddes i tilfælde af krig, af hensyn til frit udsyn fra Christianshavns Volde. Det øvrige af Sundbyerne hørte fortsat til Tårnby Kommune. Med den tiltagende industrialisering i årtierne omkring 1900 flyttede mange arbejdere til Sundbyerne. I samme periode opførtes mange store etageejendomme og efterhånden opstod det bybillede, vi kan kende i dag.

I 1895 blev Sundbyerne udskilt som selvstændig kommune fordi konflikterne mellem det landlige Tårnby og det voksende Sundby omkring kloakering, skoler, gadeanlæg m.v. blev for uhåndterlige. Den selvstændige kommune fik dog en kort levetid. Store økonomiske og sundhedsmæssige problemer i den hastigt voksende befolkning, gjorde sit til at Sundby Sognekommune blev indlemmet i Københavns Kommune i 1902, efter kun 7 år i selvstændighed.

I 1908 lå store arealer stadig ubebyggede hen. Der blev udskrevet en international arkitektkonkurrence, for at få forskellige bud, på anvendelsen af Københavns nye arealer. Men akkurat som i vore dage, blev ingen af forslagene realiseret i sin helhed. I dag skimtes de gode intentioner kun enkelte steder, f.eks. de store boligejendomme omkring Amagerbrogade ved Svinget og promenadevejen Italiensvej.

I 1909 blev de tidligere nævnte militære demarkationsbestem-melser ophævet, og inden længe skød store beboelsesejendomme op. De efterfølgende årtier fortsatte med karré-bebyggelser og villakvarterer på de gamle gårdes jorder. Langsomt, men sikkert, er landsbyernes præg på bybilledet forsvundet. Ser man nøjere efter, kan dog endnu findes enkelte overlevende stuehuse, ligesom gadenettet mange steder er bestemt efter gamle markskel.

Læs om hvem gaderne i Sundby er opkaldt efter